Väitöstutkimus / Doctoral Dissertation

Coming soon in English

Olen aloittanut väitöstutkimukseni tammikuussa 2020. Tällä hetkellä työskentelen ensimmäisen artikkelini parissa.

Kun kirja karkaa kansistaan

Ideoita lukemisen kulttuurin vahvistamiseksi osana suomalaista populaarikulttuuria

Turun yliopiston mediatutkimuksen väitöskirjatutkimukseni käsittelee lukemisen kulttuurin vahvistamista osana Suomalaista populaarikulttuuria.

Haluan osallistaa neljässä osatutkimuksessani sekä lukijoita että kirjallisuuden parissa työskenteleviä ihmisiä etsimään lukemisen kulttuurille uusia suuntia.

Tutkimukseni pääkysymys kuuluu, millaisin keinoin kaunokirjallisuuden lukemista ja lukemisen kulttuuria voidaan innostaa osallistamisen, kriittisen pedagogiikan ja populaarikulttuurin keinoin.

Tutkimukseni on etnografista populaarikulttuurin tutkimusta, jonka teoreettisessa viitekehyksessä kohtaavat osallistava kulttuuri ja kriittinen pedagogiikka. Etsin haastattelujen, havainnoinnin ja ryhmätyöskentelyn pohjalta hankitun aineistoni avulla uutta tietoa ja uusia ideoita lukemisen kulttuurin vahvistamiseksi. Nostan jokaisen osatutkimukseni keskiöön yhden näkökulman lukemisen kulttuuriin ja annan tutkimukseeni osallistuville henkilöille mahdollisuuden esittää ja kehittää näkemyksiään kaunokirjallisuudesta ja lukemisen edistämisestä.

Moniäänisestä tutkimusaineistostani haluan tuoda esille keinoja, joiden avulla voidaan tuoda lukemisen merkitys paremmin esille ja innostaa ihmisiä kaunokirjallisuuden äärelle. Neljän osatutkimukseni aiheina ovat lukemiseen liittyvä huolipuhe, kirjallisuus-blogien mahdollisuudet mielipidevaikuttajina, kirjallisuuden vaihtoehtoiset alustat sekä kirjailijoiden innovatiiviset keinot tuoda omaa työtään esiin.

Väitöstutkimukseni aihe on juuri nyt ajankohtainen, sillä etenkin lasten ja nuorten lukeminen on vähentynyt huomattavasti ja ongelmaan kaivataan ratkaisua. Lukutaitoa edistäviä ja lukemaan innostavia hankkeita, kuten Lukuliike, Reading Hour, Lukuklaani ja OKM:n lukutaitoavustukset, on käynnistetty maassamme useita ja työtä lukemisen kulttuurin eteen tekevät myös Opetushallitus sekä Taiteen edistämiskeskus. Lukutaidon merkitys kasvaa informaatioyhteiskunnassa ja mediakentän laajentuessa. Lukeminen ja lukutaito myös edistävät hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Lukemista edistävissä hankkeissa tehdään yhteistyötä esimerkiksi koulujen, kirjastojen ja suomalaisten kustantamojen kanssa, mutta väitöstutkimuksessani haluan löytää uusia keinoja lukemisen kulttuurin edistämiseksi ja hankkeiden tueksi.

Kirjallisuus on instituutio, jota ei ole ravisteltu riittävästi. Kentälle kaivataan uusia näkökulmia siihen, mitä kirjallisuus on niin sisällöiltään, muodoiltaan kuin alustoiltaan. Ajankohtainen aihe kytkeytyy digitaalisuuteen sekä huoleen lukutaidon heikkenemisestä ja kulttuurin kentän kapenemisesta. Haluan tutkimuksellani luoda avauksia ja uudenlaisia tulokulmia siihen, miten kirjoittajat, kustantajat, lukijat ja media voivat käsittää ja käsitellä kirjallisuutta yhdessä uusin keinoin.